Clientul întîrzie să achite
serviciile de transport

Transportatorul nu s-a
prezentat la încărcare

Expeditorul nu s-a achitat
cu serviciile de transport

Marfa a ajuns deteriorată
sau prezintă lipsuri

078 557 557


SOLUȚIA

SUNTEM NOI

Serviciu juridic creat de
BAA MACOVEI&PARTNERS

SERVICII PRESTATE

bul Asistență în cadrul soluționării
litigiilor de transport.

bul Reprezentarea intereselor în
instanțele de judecată și arbitraj.

bul Redactarea de pretenții, cereri,
la etapa procedurii prealabile.

bul Asistență juridică în cadrul fazei
executării actelor judecătorești.

bul Redactarea și perfecționarea
contractelor de transport.

bul Asistența în cadrul negocierilor
privind contractele de transport.

ASISTENȚA JURIDICĂ ASIGURATĂ DE
BAA MACOVEI&PARTNERS

BAA Macovei Partners

judecata

Încheiați contractul de transport în formă scrisă.
Deși lipsa contractului de transport nu afectează existența relației de transport, deoarece aceasta se demonstrează prin scrisoare de trăsură CMR sau alt document echivalent, totuși în lipsa unui contract de transport scris este greu de demonstrat obligațiile concrete dintre părți, ca de exemplu prețul contractului, data scadenței, existența de penalități, etc.
Astfel fie acesta contract de transport, fie contract-comandă, fie pe 10 pagini, fie pe 1 pagină obligatoriu încheiați contractul de transport în formă scrisă.
Mulți clienți întreabă despre situația când plata este convenită de a fi făcută CASH, are sau nu rost de încheiat contractul în formă scrisă. Răspunsul este categoric – DA, faptul că plata a fost convenită în numerar poate afecta anumite nuanțe de ordin fiscal, dar efectul este minor în comparație cu imposibilitatea dumneavoastră de a demonstra ulterior existența contractului, mai ales în situația în care partea opusă va nega existența acestuia.

Verificați și indicați în contractele de transport adresele juridice veridice a părților.
Cel mai des în contractele de transport nu se indică de loc adresa unei părți, fie se indică o adresă poștală sau alta diferită de adresa juridică. Această situație creează o serie de probleme legate de soluționarea extrajudiciară a litigiului. În așa mod în cazul în care veți expedia, de exemplu pretenția prealabilă la o altă adresă decât cea legală, aveți posibilitatea să pierdeți din simplu motiv că cererea de chemare în judecată fie nu va fi primită, fie se va scoate de pe rol pe motiv de încălcare a procedurii prealabile.

Verificați cine semnează contractele de transport.
Cel mai des contractele de transport nu sunt semnate de directorii companiilor respective, dar de managerii cu care ați convenit ruta respectivă. În acest caz riscați să ajungeți în instanța de judecată, unde o companie de rea-credință v-a spune că nu a încheiat așa contract, deoarece managerul nu avea dreptul să semneze contractele de transport, iar directorul nu a știut nimic despre acest contract.
În așa mod fie insistați asupra semnării contractului de către directorul companiei, fie  solicitați procura managerului în care să fie indicat dreptul lui de a semna contractele de transport.

Indicați prețul contractului de transport în valută (Euro sau Dolari).
Deși plățile între companiile din Moldova urmează a fi efectuate în valută națională, părțile pot conveni suma prețului și într-o valută de referință.
Recomandăm indicare prețului în valută străină deoarece în caz de litigiu prețul poate fi solicitat în valută, iar plata se va face conform cursului BNM la data efectuării plății, fără a lua în considerare cursul existent la data încheierii contractului de transport.
Indicarea prețului în valută vă va permite să diminuați pierderile rezultate din schimbările de curs valutar.

Stabiliți data de plată a prețului clar în contractul de transport.
Mulți dintre transportatori neglijează forma în care este stabilită data scadenței contractului de transport, în așa fel în contracte deseori poate fi citit ”Data plății – 5 zile”, ”Plata prețului: 30 de zile”, etc. În așa mod este neglijat stabilirea scadenței obligațiilor rezultate din contract, ceea ce înseamnă: lipsa unei date clare ce ar stabili ultima zi în care poate fi făcută plată, dificultatea stabilirii datei din care debitorul se consideră în întârziere, dificultatea stabilirii perioadei de calcul a sumei penalităților de întârzieri și a dobânzii legale de întârzieri.
În așa fel optați pentru următoarele formule: ”5 zile de la descărcare”, ”10 zile de la prezentarea facturii”, ”30 de zile de la data CMR”, etc.

Nu stabiliți o penalitate de întârziere excesivă în contractul de transport.
Conform legii părțile a orice contract pot prevedea în contractul de transport o penalitate pentru anumite încălcări, de exemplu în caz de întârziere a plății. Însă nu mulți cunosc că suma penalității nu trebuie să fie excesivă în raport cu rata de refinanțare a BNM. Deseori în contractele de transport părți prevăd 1% /zi din suma datorată, 2% sau 5%/zi din suma datorată. Dar ce înseamnă 1 procent pe zi? Asta înseamnă 365% anual. Astfel în comparație cu rata de refinanțare a BNM care împreună cu 9% permise de Codul civil rar când depășește 20% anual, 365% este mult prea mult. În acest caz instanța de judecată are dreptul  să reducă esențial suma penalităților până la una rezonabilă în viziunea ei.
Prin urmare stabiliți o penalitate rezonabilă în contractele de transport, în așa fel încât să nu pierdeți și posibilitatea de încasarea și taxa de stat achitată.

Expediați obligatoriu o pretenție prealabilă părții opuse înainte de adresarea în instanța de judecată.
În cazul litigiilor apărute din contractul de transport legea obligă părțile de a expedia o somație prealabilă către partea opusă. Obligația respectivă rezultă din lege și nu poate fi schimbată de către părți. Astfel înainte de a adresa o cerere în instanța de judecată urmează obligatoriu să adresați o cerere prealabilă către partea opusă. În cazul în care nu veți putea dovedi faptul transmiterii cererii prealabile instanța de judecată nu va primi o asemenea cerere, iar dacă nu veți reuși să vă adresați în termen debitorului, veți pierde posibilitatea de a vă mai adresa în instanța de judecată.
Atenționăm că termenul necesar pentru transmiterea cererii prealabile este diferit în dependență de litigiul pe care îl aveți, de exemplu în cazul deteriorării încărcăturii, termenul de adresare este de 7 zile din descărcării.
Deși în cazul neachitării prețului contractului nu este prevăzut un termen pentru adresarea cu cerere prealabilă, recomandăm să nu depășiți termenul de 30 de zile de la momentul scadenței obligației de plată.

Păstrați toate corespondența Email, Skype, Viber, etc., dintre dumneavoastră și debitor.
Specificul relațiilor de transport presupune o comunicare intensivă prin intermediul mijloacelor electronice. Să nu neglijați importanța acestora la examinarea unui litigiu în instanța de judecată, deoarece în caz de imposibilitatea de a demonstra ceva prin documentele scrise, documentele electronice reprezintă o sursă importantă pentru a proba existența sau lipsa obligațiilor față de cealaltă parte în proce.

Adresați-vă în judecată nu mai târziu de 6 luni din ziua în care ați aflat despre încălcare.
Respectarea termenului de prescripție este o condiție obligatorie ce asigură câștigul în instanța de judecată. Pentru contractele de transport legea prevede o perioadă mai scurtă de 3 ani de zile în care vă puteți adresa în instanța de judecată pentru apărare. Codul civil al Republicii Moldova prevede două termene pentru adresarea în instanța de judecată în legătură cu contractele de transport cel de 6 luni și cel de 1 an de zile, care se calculează din data în care ați aflat sau trebuia să aflați despre încălcarea dreptului dumneavoastră.
În așa mod vă recomandăm să vă adresați în instanța de judecată  cu litigiul de transport nu mai târziu de 6 luni din data în care ați aflat de încălcare, de exemplu din data scadenței obligației de plată.

Parteneri și Clienți

Întreabă on-line

Adresa de email:
Denumire:
Mesaj:
Control anti-spam. Indicați mai jos rezultatul adunării: 200+22.